GnuPlot – Hướng dẫn cài đặt và cách vẽ đồ thị


Gnuplot là một phần mềm miễn phí, dùng để vẽ đồ thị các hàm toán học, hoặc từ tập dữ liệu sẵn có. Phần sau đây sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng vài hàm cơ bản của gnuplot.

Cài đặt Gnuplot

Download gnuplot-4.2.5.tar.gz từ http://www.gnuplot.info/download.html, đặt vào /tmp

cd /tmp
tar xzf gnuplot-4.2.5.tar.gz
cd gnuplot-4.2.5
./configure
sudo make
sudo make install

gõ lệnh gnuplot:

% gnuplot

    G N U P L O T


    Version 4.0 patchlevel 0
    last modified Thu Apr 15 14:44:22 CEST 2004
    System: Linux 2.4.23

    Copyright (C) 1986 - 1993, 1998, 2004
    Thomas Williams, Colin Kelley and many others

    This is gnuplot version 4.0. Please refer to the documentation
    for command syntax changes. The old syntax will be accepted
    throughout the 4.0 series, but all save files use the new syntax.

    Type `help` to access the on-line reference manual.
    The gnuplot FAQ is available from
        http://www.gnuplot.info/faq/

    Send comments and requests for help to

    Send bugs, suggestions and mods to

Terminal type set to 'x11'
gnuplot>

Thử vẽ đồ thị hàm sin(x)

gnuplot> plot sin(x)

Vẽ đồ thị từ dữ liệu có sẵn

Tạo file dữ liệu

vi data.dat

40   0.134
60   0.130
80   0.127
100   0.129
120   0.138
130   0.153
gnuplot> plot "data.dat" with lines
gnuplot>

Ta cũng có thể add thêm title, tên truc tung, trục hoành, sử dụng lệnh replot để vẽ lại đồ thị

gnuplot> set xlabel "user"
gnuplot> set ylabel "second"
gnuplot> set title "thoi gian truy cap"
gnuplot> replot
Advertisements
%d bloggers like this: