Simple Echo Client-Server in C Sharp


Lâu lâu không động đến lập trình socket, giờ nghịch chút đồng thời tìm hiểu thêm về C# luôn vậy :cheers:
Bắt đầu với chương trình Echo server theo mô hình Client-server cho đơn giản :D
server(Program.cs)

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;


namespace SimpleServer
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
        int recv;
  byte[] data = new byte[1024];
  IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Any,
        9050);
  Socket newsock = new
   Socket(AddressFamily.InterNetwork,
      SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
  newsock.Bind(ipep);
  newsock.Listen(10);
  Console.WriteLine("Waiting for a client...");
  Socket client = newsock.Accept();
  IPEndPoint clientep =
     (IPEndPoint)client.RemoteEndPoint;
  Console.WriteLine("Connected with {0} at port {1}",
      clientep.Address, clientep.Port);
 
  string welcome = "Welcome to my test server";
  data = Encoding.ASCII.GetBytes(welcome);
  client.Send(data, data.Length,
      SocketFlags.None);
  while(true)
  {
   data = new byte[1024];
   recv = client.Receive(data);
   if (recv == 0)
   break;
  
   Console.WriteLine(
     Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv));
   client.Send(data, recv, SocketFlags.None);
  }
  Console.WriteLine("Disconnected from {0}",
      clientep.Address);
  client.Close();
  newsock.Close();
 

    }
  }
}

Client(Program.cs)

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;


namespace SimpleClient
{
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
    {
  byte[] data = new byte[1024];
  string input, stringData;
  IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(
      IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9050);
  Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,
      SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
  try
  {
   server.Connect(ipep);
  } catch (SocketException e)
  {
   Console.WriteLine("Unable to connect to server.");
   Console.WriteLine(e.ToString());
   return;
  }
  int recv = server.Receive(data);
  stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);
  Console.WriteLine(stringData);
  while(true)
  {
   input = Console.ReadLine();
   if (input == "exit")
   break;
   server.Send(Encoding.ASCII.GetBytes(input));
   data = new byte[1024];
   recv = server.Receive(data);
   stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);
   Console.WriteLine(stringData);
  }
  Console.WriteLine("Disconnecting from server...");
  server.Shutdown(SocketShutdown.Both);
  server.Close();
 }

  }
}

Ta cod thể chạy 2 chương trình để thử hoặc chạy server và test kết nối dùng giao thức telnet qua cửa sổ cmd
qua cổng 9050

Advertisements
%d bloggers like this: