D-link Dsl-500t, Dsl-504t, Dsl-g604t.. NAT Port


Bước 1: Để có thể cấu hình Portforwarding cho router ADSL thì máy tính của bạn phải có địa chỉ IP tĩnh.
Bước 2: Mở trình duyệt Web, chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Netscape
– Địa chỉ IP mặc định của router là 192.168.1.1, username: admin, password: admin

Click this bar to view the full image.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, Click chuột vào Advanced

Click this bar to view the full image.

– Vào phần Lan Clients: Add địa chỉ IP máy tính của bạn

Click this bar to view the full image.

Bước 4: Vào phần Virtual Server để cấu hình portforwarding
– Đã có một số port được cấu hình mặc định, chỉ cần chọn và add vào phần Applied Rules, hoặc chọn mục user để tự mở port khác.

Click this bar to view the full image.

– Nhấn Add, trong phần Rule Management

Click this bar to view the full image.


Rule Name: tên rule
Protocol: chọn giao thức
Port Start, Port End, Port Map, Port Map End: nhập port muốn chuyển tiếp.
Nhấn apply để xác nhận việc thiết lập

– Sau đó trở về mục Virtual Server:

Click this bar to view the full image.

Lan IP: chọn ip bạn cần NAT port.
Category chọn user.
Trong phần Available Rules chọn rule vừa tạo, sau đó nhấn ADD để chuyển sang phần Applied Rule. Sau đó nhấn Apply để kết thúc

Open a web browser like internet explorer or Netscape. Enter the ip address of your router in the address bar of your browser. In the picture above the address bar has http://www.google.com in it. Just replace all of that with the ip address of your router. By default the ip address should be set to 192.168.1.1.


You should see a box prompting you for your username and password. Enter your username and password now. By default both the username and password are admin. Click the Ok button to log in to your router.

Please visit our default username and passsword page, if the username and password shown above did not work for you.


Click the Advanced link near the top of the page.

The menu on the left should change. In this new menu, click Virtual Server.


We will list a series of lines here that will show you exactly how to forward the ports you need to forward. VNC requires you to forward the 5500,5800,5900 ports. Go ahead and enter the settings shown above into the Virtual Server menu and then click Apply.

Rule Name
Private IP
Protocol Both
Port Start Port End
Port Map

You should see another page of settings that need to be entered into one of the blank lines on your routers Virtual Server page. Go ahead and enter those settings and then click Apply.

Rule Name
Private IP
Protocol Both
Port Start Port End
Port Map

You should see another page of settings that need to be entered into one of the blank lines on your routers Virtual Server page. Go ahead and enter those settings and then click Apply.

Rule Name
Private IP
Protocol Both
Port Start Port End
Port Map

And that is it! You are done!

Advertisements
%d bloggers like this: